Home Ahok Mengenang Arifin Ilham, Ustaz yang Serukan Muslim Tak Hujat Ahok